Nieuwsbrief Peru, oktober 2012

In oktober zijn medewerkers van PrisonLAW opnieuw afgereisd naar Peru om Nederlandse gedetineerden te bezoeken. Tijdens dit bezoek zijn eveneens gesprekken gevoerd met de lokale autoriteiten en verschillende advocaten. Middels de nieuwsbrief die geregeld verschijnt wil PrisonLAW de achterblijvers en geïnteresseerden informeren over onze werkzaamheden en ervaringen op locatie. Bovendien zullen in deze nieuwsbrief een aantal basisprocedures van het Peruviaanse (straf)rechtssysteem worden weergegeven.

Gevangenenbezoeken

PrisonLAW heeft de Nederlandse gedetineerden in Sarita Colonia, Piedras Gordas I, Piedras Gordas II en Santa Monica bezocht.

In de gevangenis in Callao (Sarita Colonia) hebben de gedetineerden ten opzichte van andere gevangenissen meer vrijheid om rond te lopen binnen het gevangenisterrein, maar vanwege de overbevolking slaapt het merendeel op de grond. Afgelopen oktober was het winter in Peru. Vanwege de kou is het voor de gedetineerden dan vervelender om op de grond te slapen dan in de zomer.

Piedras Gordas I en II zijn zwaar bewaakte gevangenissen en de gedetineerden hebben niet veel bewegingsvrijheid. Gedetineerden kunnen in tegenstelling tot de gevangenis in Callao overdag niet vrij rondlopen binnen het gevangenisterrein. In de meeste cellen zijn de voorzieningen zeer minimalistisch, maar er zijn ook cellen waar een bed en zelfs een wc beschikbaar is. Het is veelal afhankelijk van hoeveel geld je betaald in welke cel je wordt geplaatst. Buitenlanders worden in Piedras Gordas I en II gescheiden van de Peruanen. Dit gebeurt om veiligheidsredenen. Tussen de lokale bevolking in de gevangenis zijn veel bendes en voor buitenlanders is het te gevaarlijk om daar tussen te zitten.

Tijdens het bezoek van PrisonLAW aan de gevangenis in Santa Monica is gebleken dat deze gevangenis wordt gesloten. Het terrein waarop de gevangenis is gevestigd is verkocht en de gedetineerden zullen worden overgeplaatst naar een aparte vrouwenvleugel in Piedras Gordas II. Het is de bedoeling dat alle gedetineerden in december van dit jaar zijn overgeplaatst.

Bezoek aan advocaten en autoriteiten

Tijdens de bezoeken aan verschillende Peruviaanse advocaten waar PrisonLAW nauw mee samenwerkt, is de voortgang van de inhoudelijke strafzaken van de meeste cliënten van PrisonLAW besproken.

PrisonLAW heeft ook een bezoek gebracht aan de ombudsman van Peru. De ombudsman is een onafhankelijke instantie die kan fungeren als tussenpersoon tussen burger en justitie. Bovendien is de ombudsman gespecialiseerd in procedures rondom het gevangeniswezen. PrisonLAW heeft met de ombudsman veel informatie uitgewisseld en goede afspraken gemaakt over een samenwerking. PrisonLAW en de ombudsman werken samen in de procedures van vervroegde invrijheidstelling, gratie, strafboetes en de procedure om het land te verlaten.

Gerechtelijke procedures

In Peru zijn er drie fasen te onderscheiden die doorlopen kunnen worden in een strafproces. Allereerst komt een verdachte bij de Juzgado, hier wordt de strafzaak behandeld door slechts één rechter. Indien de veroordeelde het niet eens is met de straf die bij de Juzgado wordt opgelegd, kan hij of zij het vonnis weigeren en in beroep gaan bij de Sala rechtbank. Tegen het vonnis van de Sala rechter kan in hoger beroep worden gegaan bij het Corte Suprema.1

1. Juzgado

Behandeling van de strafzaak door één rechter. Het gaat hier om een kort proces van ongeveer 5 minuten. De straf die wordt opgelegd door de Juzgado rechter kan de verdachte accepteren of weigeren.

2. Sala

Van het vonnis bij de Juzgado rechtbank kan men in beroep gaan bij de Sala rechter. Hier krijgt de verdachte een uitgebreid proces. Nieuwe feiten en omstandigheden kunnen in deze fase nog worden ingediend. Indien de veroordeelde het niet eens is met het vonnis kan er in hoger beroep worden gegaan bij het Corte Suprema.

3. Corte Suprema

In deze fase kunnen geen nieuwe feiten meer worden ingediend. Er zijn hier twee mogelijkheden: a) óf de rechter past de strafmaat aan (de straf wordt bijna altijd verlaagd) b) óf de rechter annuleert het vonnis. Wanneer het vonnis wordt geannuleerd zal de strafzaak weer van voor af aan worden behandeld.


Semi-libertad en Liberacion Condicional

De regelingen van vervroegde invrijheidstelling zijn niet van toepassing op alle delicten. Met betrekking tot drugsdelicten kunnen gedetineerden alleen aanspraak maken op vervroegde vrijlating als er sprake is van een veroordeling op basis van artikel 296 CP (gronddelict van drugs). Bij artikel 297 CP (verzwaarde vorm van drugs) is er geen vervroegde vrijlating op basis van Semi-Libertad of Liberacion Condicional mogelijk.2

Gratiecommissie

In Peru worden gratieverzoeken voordat ze ter beoordeling aan de President worden gelegd eerst door de gratiecommissie beoordeeld. Vanwege een reorganisatie binnen justitie in Peru is de gratiecommissie tijdelijk op non-actief gesteld. De commissie tot gratie zal uiteindelijk wel weer worden geactiveerd. PrisonLAW houdt het verloop van dit proces samen met de ombudsman van Peru nauwlettend in de gaten.

Boetesysteem

In Peru wordt het boetesysteem het ‘dias-multa’ systeem genoemd. Binnen het Peruviaanse Wetboek van Strafrecht is de boetestraf één van de straffen die kan worden opgelegd naast de vrijheidsstraffen. De boete die bij het vonnis wordt opgelegd wordt aan de hand van verschillende fases berekend. Gedetineerden die onvermogend zijn kunnen een verzoek tot kwijtschelding of vermindering van de strafboete doen. Dergelijke verzoeken kunnen door PrisonLAW worden begeleid.

Verlaten van het land

De procedure om het land te verlaten is ingewikkeld en kan tijdrovend zijn. Allereerst moet het paspoort terug worden verkregen van de rechtbank waar in eerste aanleg een veroordeling heeft plaatsgevonden. Daarna moet de uitzetting uit Peru door de vreemdelingenpolitie en het ministerie van justitie worden goedgekeurd. Deze bureaucratische procedure kan in sommige gevallen wel zes maanden in beslag nemen. PrisonLAW kan de gedetineerde begeleiden in deze procedure en ervoor zorgdragen dat dit proces niet onnodig vertraging zal oplopen.

Indien u of een van uw naasten advies of begeleiding wensen in een van bovenstaande procedures dan kunt u contact opnemen met PrisonLAW via info@prisonlaw.nl of (+31)20- 6633397.

1 Zie onderstaand schema.

2 Voor een korte uitleg over deze vormen van vervroegde invrijheidstelling verwijst PrisonLAW naar de vorige nieuwsbrief over Peru.