Verenigde Staten

Artikelindex

Knelpunten met betrekking tot de rechtsgang en de gevangenissen in Californië

5.1 Voorarrest/ voorlopige hechtenis
Maar liefst 71% van de gevangenisbedden in Californië is bezet door verdachten die zich in voorlopige hechtenis bevinden. De delicten variëren van zeer ernstige en zware delicten tot lichte misdrijven. Op grond van het nieuwe Realignment plan is het van belang dat er voor de schorsing van de voorlopige hechtenis een belangrijke afweging wordt gemaakt tussen de risico’s en de behoeften van de gedetineerde. Daarnaast moet het vermogen van de gedetineerde om een borgsom te betalen eveneens worden meegewogen.

Het hangt van veel factoren af of een verdachte zijn proces wel of niet in vrijheid mag afwachten. In theorie zouden verdachten die geen risico voor de samenleving vormen zo spoedig mogelijk voor de rechtbank moeten verschijnen. Uit de praktijk blijkt dat een individuele risicoafweging van het vluchtgevaar dan wel het zijn van een gevaar voor de samenleving structureel wordt nagelaten. In een aantal rechtbanken buiten Californië is er al geoordeeld dat dit gebrek aan een individuele risicoafweging en de daarmee samenhangende praktijken tot het betalen van een borgsom een schending vormen van de rechten op een eerlijk proces. Het komt er in veel gevallen binnen de Verenigde Staten en binnen de staat Californië op neer dat een schorsing van de voorlopige hechtenis meer een vraag is over het feit of een verdachte zijn borgtocht kan betalen. De mogelijkheid tot het betalen van een borgsom vormt dan ook de meest prominente factor in het feit of iemand zijn proces in vrijheid kan afwachten.

Zoals aangegeven in paragraaf 3.4. is dit ook het grootste knelpunt rondom het systeem van de eventuele vrijlating uit de voorlopige hechtenis (voor relatief lichte misdrijven) in de Verenigde Staten. De hoge borgtocht die veel verdachten moeten voldoen als ze aanspraak willen maken op het in vrijheid afwachten van hun strafproces is voor veel mensen niet te betalen. Het gevolg hiervan is dat verdachten die geen gevaar vormen voor de samenleving of waarbij er geen sprake is van vluchtgevaar in een county jail hun voorlopige hechtenis moeten afwachten. Daarentegen kunnen verdachten die een gevaar vormen voor de samenleving of vluchtgevaarlijk zijn door middel van het betalen van een borgsom op vrije voeten komen.

Door middel van het nieuwe realignment programma in Californië moet aan verdachten van lichte misdrijven meer en meer de kans worden geboden om onder bepaalde andere voorwaarden (in plaats van het betalen van zeer hoge borgsommen) in vrijheid hun beslissing af te wachten. Zo kan een verdachte die niet vluchtgevaarlijk of geen gevaar voor de samenleving is, zijn proces buiten de gevangenis afwachten door bijvoorbeeld een speciale cursus te volgen of een ‘community service’ te verrichten.

5.2 Juridische bijstand
In het zesde amendement van de grondwet van de Verenigde Staten is vastgelegd dat een ieder recht heeft op een advocaat voor zijn verdediging. In de grondwet van Californië is het recht op een advocaat vastgelegd in artikel 1 sectie 15. Tegenwoordig wordt dit recht in de Verenigde Staten alsook in Californië goed gewaarborgd.

5.3 Overcrowding
De gevangenispopulatie in de gevangenissen van California is in de afgelopen jaren geëxplodeerd. Meer dan 4000 gedetineerden zitten een levenslange gevangenisstraf uit in één van de staatsgevangenissen in Californië. Daarvan zitten er bijna 2000 gedetineerden een levenslange gevangenisstraf uit voor niet-gewelddadige en relatief lichte misdrijven. Dit is het gevolg van de Tree-Strikes-wetgeving uit 1994, waarbij personen die voor de derde keer voor een misdrijf werden veroordeeld een gevangenisstraf van minimaal 25 jaar tot levenslang opgelegd kregen. Het was daarbij niet van belang hoe ernstig het delict was. Het kon dus voorkomen dat iemand die twee keer was veroordeeld voor een mishandeling en één keer voor een diefstal daarvoor tot levenslang werd veroordeeld. Deze wetgeving is met ‘Proposition 36’ in oktober 2012 geamendeerd. De Tree-Strikes-wetgeving heeft ten gevolge gehad dat de staatsgevangenissen overbevolkt zijn geraakt. Door het grote aantal gedetineerden dat tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld zijn qua leeftijd het aantal ‘oudere’ gedetineerden gestegen. Gedetineerden die niet meer geplaatst konden worden in staatgevangenissen werden in zogenaamde ‘Camps’ (die vergeleken kunnen worden met gymzalen) ondergebracht. In deze Camps staan in rijen opgestelde stapelbedden waar de gedetineerden moeten verblijven. In de staatsgevangenissen is simpelweg geen plek meer. Dit is een zeer inefficiënt systeem waar de overheid veel geld mee gemoeid is.

Bron: www.economist.com

De condities in de gevangenissen zijn als gevolg van overbevolking erg verslechterd. In 2011 heeft het US Supreme Court geoordeeld dat de overbevolking in de gevangenissen van Californië, de staat ervan weerhield om op minimaal wettelijk niveau zorg te dragen voor zijn gevangenen. Het US Supreme Court heeft aan Californië een rechterlijk bevel opgelegd om zijn gevangenispopulatie terug te dringen. Als gevolg hiervan is het reeds in paragraaf 4.3. eerder genoemde Realignment programma opgesteld. Met behulp van dit Realignment programma probeert de staat Californië zijn gevangenispopulatie in de staatsgevangenissen terug te dringen en de overbevolking tegen te gaan. In juli 2013 moet de gevangenispopulatie in de staatgevangenissen dermate zijn gereduceerd dat alle gedetineerden kunnen worden ondergebracht in de 33 gevangenissen voor volwassenen binnen Californië. Critici zeggen dat het probleem alleen maar wordt verschoven. De gevangenispopulatie in de staatgevangenissen wordt teruggedrongen, maar de populatie in county jails stijgt hierdoor.

Voorts worden er in Californië meer dan 3000 gedetineerden vastgezet in zwaar bewaakte isoleercellen. Er zijn eveneens speciaal beveiligde gevangenissen en gevangenisblokken die slechts bestaan uit isoleercellen. Deze worden aangeduid met “super-maximum-security” gevangenissen of “Security Housing Units”. De meest beruchte Security Housing Unit (SHU) is de Pelican Bay gevangenis. De isolatiecellen in deze gevangenis zijn over het algemeen kleiner dan 8 vierkante meter. In de meeste isoleercellen wordt één gedetineerden vastgehouden, in sommige twee. Veel celdeuren zijn bestaan uit zware opgemeten geperforeerde metalen deuren waardoor het zicht, licht en frisse lucht wordt geblokkeerd.

5.4 Medische hulp en gezondheid
Als gevolg van de overbevolking in de gevangenissen in Californië is eveneens de medische zorg slechter geworden. Daarmee is ook gezondheid bij de gedetineerden in de gevangenissen achteruit gegaan. Een aantal jaren geleden stierven gedetineerden onnodig door onvoldoende medische zorg en daarmee een slechte gezondheid.

In 2001 is er een rechtszaak tegen de staat Californië aangespannen in verband met de vreselijke stand van zaken in de medische zorg in de staatsgevangenissen. Californië zou daarmee het achtste amendement van de U.S. Constitution (grondwet), welke wrede en ongebruikelijke straffen verbiedt, hebben geschonden. In 2002 heeft de staat Californië geschikt in de rechtszaak door akkoord te gaan om het medische systeem in de gevangenissen te veranderen.

Deze rechtszaak heeft ten gevolge gehad dat er in iedere provincie een ‘federal Receiver’ is aangewezen die moet toezien op het medische hervormingsproces binnen het gevangeniswezen. De taak van deze federal Receivers is om de mate van medische zorg in de gevangenissen in Californië naar een standaard terug te brengen die geen schending meer opleveren van het achtste amendement van de U.S. Constitution. In de afgelopen jaren is de medische zorg verbeterd, maar de doelstellingen zijn nog niet in iedere gevangenis bereikt.

5.6 Contact met de buitenwereld
Er zijn mogelijkheden om gedetineerden te bezoeken in de gevangenissen van Californië.

Op officiële bezoekdagen kan er bezoek van familieleden ontvangen worden. Deze officiële bezoekdagen zijn per gevangenis verschillend.

Door het California Department of Corrections and Rehabilitation (Reclassering van Californië) zijn er mogelijkheden gecreëerd om door middel van een bepaald programma via hun website (zie: http://www.cdcr.ca.gov ) een aanvraag tot een gedetineerdenbezoek te doen.

Daarnaast wordt er op de website van de California Department of Corrections and Rehabilitation uitgebreid informatie gegeven over het opsturen van pakketten en geld.

5.7 Corruptie
Er zijn niet of nauwelijks officiële documenten voorhanden met betrekking tot de corruptie in de gevangenissen in de Verenigde Staten van Amerika. Hetzelfde geldt voor Californië. De mensen en de autoriteiten in de Verenigde Staten zijn veelal van mening dat corruptie een teken van onderontwikkeling van een land is en dat dit soort praktijken niet voorkomen in de Verenigde Staten.

Dat veel gevangenissen corrupt zijn is onofficieel toch een bekend feit. De Amerikaanse media is echter zeer goed in het verhullen van deze wanpraktijken.

Zo blijkt het gevangenispersoneel in de Verenigde Staten corrupt te zijn. Zolang een gedetineerde geld tot zijn beschikking heeft, is veel mogelijk. Er gaat veel geld om in de verhandeling van alcohol en drugs.

Eén van de oorzaken van de corruptie van het gevangenispersoneel is dat het salaris dat zij ontvangen (en waarvan zij hun gezin moeten onderhouden) vaak heel laag is. Het gevangenispersoneel vult dit salaris aan door het ontvangen van geld van gedetineerden.

Referenties:

http://www.calrealignment.org/

California Department of Corrections and Rehabilitations: http://www.cdcr.ca.gov/realignment/

California Department of Corrections and Rehabilitations: http://www.cdcr.ca.gov/VISITORS/

Pretrial detention & community supervision, best practices and resources for California counties.

Partnership for community excellence, supporting counties in implementing the 2011 public safety realignment, September 2012, www.cafwd.org/pce .

California’s criminal justice realignment http://www.courts.ca.gov/partners/realignment.htm .

Amnesty International, www.amnesty.org.