Verenigde Staten

Artikelindex

Gevangenissen

4.1 Gevangenissysteem Californië
In de Verenigde Staten bestaat er een verschil tussen ‘jails’ en ‘prisons’. Een prison valt onder de jurisdictie van de staat en wordt daarom ook wel ‘state prison’ genoemd. Een jail valt onder de rechtsmacht van een county (provincie) en wordt daarom ook wel ‘county jail’ genoemd.

In een county jail worden twee typen gevangenen ondergebracht. Ten eerste de personen die verdacht worden van een strafbaar feit en een gevaar zijn voor de samenleving. Zij brengen de voorlopige hechtenis door in een county jail. Ten tweede de personen die zijn veroordeeld voor een strafbaar feit van één jaar of minder. Zij zitten hun straf voor een overtreding (misdeameanor) uit in een county jail.

In een state prison verblijven personen die al zijn veroordeeld en berecht voor zwaardere misdrijven. Gevangenisstraffen van langer dan één jaar worden hier uitgezeten.

Uit de praktijk is gebleken dat het vaak niet zo werkt als hierboven is omschreven. Veel verdachten of veroordeelden komen in de verkeerde gevangenis terecht. Zo kunnen personen die zijn veroordeeld tot relatief lichte misdrijven terecht komen in een staatsgevangenis en andersom insgelijks.

In county jails zijn weinig tot geen mogelijkheden voor het volgen van resocialisatieprogramma’s. Wanneer personen die zijn veroordeeld voor zware misdrijven hier worden geplaatst is er voor hen geen aandacht voor resocialisatie. Zij kunnen geen speciale programma’s volgen in een county jail, zoals het volgen van een opleiding of studie. Het gevolg van het verkeerd plaatsen van gedetineerden is dat veel county jails maar ook state prisons binnen de gehele Verenigde Staten en met name in Californië overbevolkt zijn geraakt.

In Californië zijn op dit moment ongeveer 120,000 personen gedetineerd. De Pelican Bay gevangenis is de meest beruchte en zwaarst beveiligde staatsgevangenis in Californië. Deze gevangenis bestaat slechts uit isoleercellen en wordt ook wel aangeduid met de term “Security Housing Unit”. In de Pelican Bay gevangenis worden de zwaarste criminelen van Californië vastgezet. In deze zwaarst bewaakte gevangenis zitten meer dan 1000 gedetineerden een zeer lange gevangenisstraf uit. De gedetineerden krijgen hier 1,5 uur per dag de tijd om te bewegen. Deze luchttijd moeten ze alleen doorbrengen op een speciale (kleine) afgezette plek. Voor de gedetineerden in de Pelican Bay gevangenis is er geen mogelijkheid tot het volgen van resocialisatieprogramma’s, groepsactiviteiten of werk. Al het contact met gevangenispersoneel is minimaal en slechts beperkt tot het aanreiken van voedsel of medische hulp. Het incidenteel bezoek dat mag worden ontvangen gebeurt achter glas waar de gedetineerden worden gescheiden van hun bezoekers.

4.2 Reglementen gevangenissen
In Part 3 van de Penal Code of California zijn alle wetsbepalingen met betrekking tot het gevangeniswezen in Californië vastgelegd. Zo heeft Titel 1 betrekking op de detentie van mannelijke veroordeelden in staatsgevangenissen. De behandeling, rechten, werkgelegenheden en administratie van de gedetineerden zijn hier wettelijk vastgelegd. In Titel 2 zijn alle regels met betrekking tot de detentie van vrouwelijke veroordeelden in staatsgevangenissen vastgelegd. In Titel 4 zijn alle regels

met betrekking tot de county jails vastgelegd en in Titel 5 zijn regels met betrekking tot het plegen van delicten binnen de gevangenis en het ontsnappen uit een gevangenis.

Aan de regels omtrent het gevangeniswezen die zijn vastgelegd in de wet dienen alle gevangenissen binnen Californië zich te houden. Aanvullend op deze regels kunnen gevangenissen eigen huisregels opstellen, bijvoorbeeld met betrekking tot het ontvangen van bezoek.

4.3 Herstructurering Criminal Justice system Californië
Voor een lange tijd had Californië een niet goed werkend gevangenissysteem. Mannen en vrouwen die werden veroordeeld voor respectievelijk lichte misdrijven en niet-gewelddadige en niet-seksuele delicten werden geregeld in staatsgevangenissen ondergebracht. Het kwam daarnaast voor dat mannen en vrouwen die werden veroordeeld voor zware misdrijven in county jails werden ondergebracht waar zij jarenlang (zonder enige projecten gericht op resocialisatie) moesten verblijven.

Vanwege dit niet goed werkend gevangenissysteem heeft Californië vanaf 2011 een wet aangenomen die de grootste verandering in eeuwen in het strafrechtelijk rechtssysteem teweeg moet brengen. Op 1 oktober 2011 is het zogenaamde ‘realignment’ plan in werking getreden en de doelstelling hiermee is om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. De gevangeniscapaciteit in de 33 staatsgevangenissen in Californië zou op 27 juli 2013 moeten zijn gedaald naar 137,5%. Op het moment dat het realignment in werking trad had Californië ongeveer 166,000 gedetineerden. In augustus vorig jaar was dit met 16% gedaald naar 120,000 gedetineerden en de doelstelling is dat het er in juli 2013 110,000 zijn.

Met dit plan wordt de verantwoordelijkheid van het strafrechtelijk systeem op het gebied van de bewaring, behandeling en begeleiding van personen die zijn veroordeeld voor niet-gewelddadige, niet-ernstige en niet-seksuele misdrijven verschoven van de staat naar de ‘counties’ (provincies). De verantwoordelijkheid over de zware misdrijven blijft liggen bij de staat zelf. De gedetineerden die zich ten tijde van de implementatie van het realignment plan al in een staatgevangenis bevonden zouden niet worden overgeplaatst. Het plan heeft betrekking op een hergroepering van de ‘nieuwe gevallen’.

Veroordeelden voor relatief lichte misdrijven mogen volgens dit plan dus niet worden geplaatst in een state prison. Daarbij komt dat als alternatief voor het plaatsen in een county jail veroordeelden of voorlopig gehechten in bepaalde gevallen in aanmerking moeten kunnen komen voor speciale programma’s, zoals bijvoorbeeld het volgen van een cursus gericht op de preventie van drugsgebruik.