Vietnam

Artikelindex

Gevangenissen

De omstandigheden in de Vietnamese gevangenissen zijn zwaar. Aangezien de Vietnamese overheid geen gegevens vrijgeeft kan het beeld van het leven in een Vietnamese gevangenis alleen gebaseerd worden op de rapportages van internationale en nationale mensenrechtenorganisaties. Net als in vele landen in Zuid Oost Azië, lijkt de praktijk slecht aan te sluiten bij hetgeen in de nationale wetgeving en internationale verdragen vastgelegd is.

4.1 Overbevolking
Uit verschillende rapportages blijkt dat er sprake is van een hoge mate van overbevolking van de Vietnamese gevangenissen. Hierdoor leven er veel gevangenen samen in dezelfde, vaak kleine, cel. Waar mogelijk worden de mannelijke en vrouwelijke gedetineerden gescheiden, verblijven de jeugdige gescheiden van de volwassen veroordeelden en worden verdachten die in voorlopige hechtenis gehouden worden gescheiden van reeds veroordeelde gevangenen.

Doordat de Vietnamese overheid geen cijfers en statistieken vrijgeeft over de gevangenispopulatie, is het onmogelijk uitspraken te doen over hoe groot de mate van overbevolking is.

Overbevolking kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de gevangenen, de hoeveelheid voedsel en water, de hygiëne en sanitaire voorzieningen. Doordat er veel mensen in een kleine ruimte samenleven (waar vaak geen zonlicht binnenkomt, en de lucht nauwelijks wordt geventileerd) is de gevangenis een broedplaats voor ziekten en gezondheidsproblemen.

4.2 Gezondheid
De gevangen hebben vaak gezondheidsproblemen. Eén van de oorzaken hiervan is overbevolking, maar ook de gebrekkige sanitaire voorzieningen en hygiëne, het gebrek aan voedzaam voedsel en schoon drinkwater en het gebrek aan beweging, zonlicht en ventilatie draagt bij aan de gezondheidsproblemen van de gedetineerden.

4.3 Medische hulp
Uit verschillende officiële bronnen blijkt dat gedetineerden in principe toegang hebben tot medische hulp. In praktijk blijkt echter dat deze medische hulp dikwijls tekort schiet, en zijn er klachten van gedetineerden die onvoldoende medische hulp krijgen en geen medicijnen kunnen krijgen in de gevangenis.

4.4 Drinkwater & voedsel
Uit verschillende rapportages blijkt dat de gedetineerden in de Vietnamese gevangenissen vaak te weinig en onvoldoende voedsel krijgen. Ook wordt er onvoldoende schoon drinkwater verstrekt. Dit gebrek aan voedzaam voedsel en schoon drinkwater kan consequenties hebben voor de gezondheid van de gedetineerden.

4.5 Sanitaire voorzieningen
De sanitaire voorzieningen in de gevangenissen schieten vaak tekort. In de overbevolkte cellen is er meestal een gat in de grond dat fungeert als wc. Zeep en wc papier worden nauwelijks door de gevangenis verstrekt. Dit zorgt ervoor dat veel gedetineerden huidproblemen hebben en dat ziektes zich snel kunnen verspreiden.

4.6 Contact met de buitenwereld
In principe is het zo dat gevangenen één keer per maand een half uur bezoek mogen ontvangen van hun familie. Dit familiebezoek is noodzakelijk voor de overleving in een Vietnamese gevangenis. Familie kan immers voedsel, goederen, geld en ondersteuning geven aan de gedetineerde. Uit de rapportages blijkt dat de gevangenisbewaarders deze giften van familie vaak wel toestaan. Eventueel tegen de betaling van een omkoopsom. Echter, als de nationale veiligheid(een zeer breed begrip) in het gedrang is, dat kan de gevangene het bezoek van zijn familie worden ontzegd.

4.7 Mishandeling
In het Wetboek van Strafrecht wordt marteling en mishandelingdoor mensen die een officiële functie bekleden strafbaar gesteld. Hier valt ook de politie en gevangenispersoneel onder. Helaas blijkt in praktijk dat de politie en gevangenispersoneel dikwijls fysiek geweld en marteltechnieken gebruiken om verklaringen of bekentenissen te onttrekken aan een verdachte of om gedetineerden te bestraffen. De technieken van fysiek geweld die voor dit doel gebruikt worden, worden vaak zo gekozen dat er geen sporen achter gelaten worden.

Zoals in de wet is vastgesteld worden politieagenten en gevangenispersoneel vervolgd wanneer zij verdacht worden van mishandeling. De bestraffing blijft echter vaak bij een administratieve sanctie, waarbij de overtreder een waarschuwing krijgt, of uit zijn functie ontheven wordt.

4.8 Corruptie
Ook corruptie, het aannemen van steekpenningen en het misbruik maken van macht wanneer iemand een officiële positie bekleed, is in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. Toch blijkt uit bronnen dat het gevangenispersoneel in de Vietnamese gevangenissen wel degelijk sommen geld aannemen en in ruil daarvoor de gedetineerden bepaalde privileges vertrekken.


Referenties