Thailand

Artikelindex

Wetgeving

Verdragen

Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) heeft Thailand geratificeerd op. Dit betekent dat Thailand op grond van artikel 40 verplicht is om verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen en die uitvoering geven aan de in het Verdrag erkende rechten, alsmede over de vooruitgang die valt waar te nemen in het genot van die rechten. Thailand heeft inderdaad een rapport opgesteld, wat door het Comité voor de rechten van de mens is ontvangen op en is te raadplegen onder code CCPR/C/THA/2004/1. Het Comité zal dit rapport behandelen in oktober 2005.

Tijdens het ratificeren van het IVBPR heeft Thailand enkele verklaringen ingediend ter uitleg van de artikelen 1 paragraaf 1, 6 paragraaf 5, 9 paragraaf 3 en 20. Nederland heeft bezwaar gemaakt tegen de verklaring met betrekking tot artikel 6 paragraaf 5.

De staten klachtprocedure beschreven in artikel 41 IVBPR zou alleen van toepassing zijn voor Thailand indien zij een verklaring heeft ingediend dat zij de bevoegdheid van het Comité erkent kennisgevingen waarin een Staat, die partij is, beweert dat een andere Staat, die partij is, diens uit het verdrag voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, in ontvangst te nemen en te behandelen. Thailand heeft echter niet verklaard deze bevoegdheid van het Comité te erkennen.

De individuele klachtprocedure is beschreven in het Facultatieve Protocol bij het IVBPR. Het Comité kan alleen kennisgevingen van individuele personen behandelen indien zij onder de rechtsmacht vallen van een Staat die partij is bij het Protocol. Thailand heeft het Facultatieve Protocol echter niet geratificeerd en derhalve staat de individuele klachtprocedure niet open.

Het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
Thailand heeft dit verdrag niet ondertekend of geratificeerd en derhalve zijn de rapportageprocedure onder artikel 19, de zelfstandige onderzoeksprocedure onder artikel 20, de staten klachtprocedure onder artikel 21 en de individuele klachtprocedure onder artikel 22 niet van toepassing.

 

Thaise wetgeving

Gehoorzaam de wet
Wetten verschillen van land tot land; datzelfde geldt voor de behandeling door politie en justitie. Bedenk dat u zich moet houden aan de wetten en de procedures van Thailand, niet aan onze wetten. Vind uit wat de lokale wetten en gebruiken zijn en respecteer deze! De doodstraf wordt in Thailand gehandhaafd.

Arrestatie
Indien u een strafbaar feit begaat, moet u de gevolgen daarvan onder ogen zien. Is er sprake van een ernstig misdrijf, sta er dan op dat de Nederlandse ambassade te Bangkok wordt geïnformeerd. U zult dan zo snel mogelijk door een Nederlandse consulaire medewerker worden benaderd.
In Thailand krijgen westerlingen vaak een hogere straf opgelegd dan de Thai. Als een buitenlander de wetten van Thailand overtreedt wordt dit vaak gezien als blijk van geen respect voor de Thai. Dit verklaart de grote verschillen in de Thaise strafmaat.

Wetsvoorstel
In 2001 diende de procureur-generaal in Thailand een wetsontwerp in bij het kabinet, dat de doodstraf voor personen jonger dan achttien verbiedt. Dit wetsontwerp heeft als doel de wetgeving in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, waarbij Thailand in 1997 partij is geworden.

Strafbare feiten

Drugs

In Thailand wordt er zelden onderscheid gemaakt tussen soft- en harddrugs.Heroïne
Heroïne is een wit, geurloos, bitter smakend opiaat bereid uit morfine, meestal voorkomend in de vorm van wit poeder of bruine, stugge, kristallen. Straatheroïne is vaak onzuiver en al dan niet opzettelijk vermengd met vulstoffen zoals melksuiker. Een overdosis heroïne kan dodelijk zijn door onderdrukking van de ademhaling.XTC
XTC wordt verkocht in de vorm van tabletten en capsules. XTC is een harddrug zoals heroïne. Het produceren, verhandelen en bezitten van XTC is verboden en wordt streng bestraft.Amfetamine
Amfetaminepillen is een sterke variant van ecstasy pillen, ook wel genoemd Yabaa pillen. Deze pillen zorgen voor een speedeffect. Vaak worden deze pillen gebruikt op party’s, ook wel genoemd partydrugs.

Sancties op drugs, XTC, amfetamine en ander pillen.

  • Op drugsmokkel staat de doodstraf.
  • Indien men meewerkt wordt de doodstraf vaak omgezet in levenslang (40 jaar).
  • Voor bezit van 600 gram of meer XTC wordt men in Thailand zwaar gestraft.
  • De minimumstraf voor de invoer van XTC is 25 jaar.
  • Voor bezit van amfetaminepillen wordt vaak een straf opgelegd tussen de 25-40 jaar.

In Thailand wordt men in het bezit van drugs zwaarder gestraft omdat de filosofie van de Thai is dat met drugs een hele familie geruïneerd wordt. Dit omdat een drugsverslaafde er alles aan doet om aan drugs te komen (stelen van de familie etc), terwijl bij een moord maar 1 dode valt. Voor moord wordt vaak een gevangenisstraf tussen de 12-25 jaar gegeven, terwijl bij drugs men vaak 30 jaar, levenslang of de doodstraf kan krijgen. Drugs wordt in Thailand gezien als een strafbaar feit gericht tegen de gemeenschap, terwijl moord gericht is tegen één persoon. Let wel, dat westerlingen een hogere straf opgelegd krijgen dan de lokale bevolking.

Vermijd ieder contact met drugs, inclusief de (in Nederland gedoogde) zogenaamde softdrugs. Zeer lange gevangenisstraffen (tot 90 jaar celstraf of levenslang) onder zeer slechte omstandigheden, of zelfs de doodstraf kunnen het gevolg zijn. Ook het roken van hash etc. is in Thailand strafbaar.
Neem nooit pakjes voor iemand anders mee, rijd geen auto’s voor anderen over de grens. Kortom: wees voorzichtig en denk goed na als u iets door iemand gevraagd wordt te doen!

Verkeersongevallen
Indien u als bestuurder van een auto of motorfiets betrokken raakt bij een ongeval waarbij gewonden of doden vallen, wordt u door de rechter in ieder geval een hoge geldstraf opgelegd en over het algemeen een (al dan niet voorwaardelijke) gevangenisstraf. Hierop wordt voor buitenlanders geen uitzondering gemaakt. Tevens dient u zich te realiseren dat met name buiten de grote steden de hulpverlening niet altijd adequaat is; lange wachttijden op (zieken)vervoer zijn geen uitzondering.

Indien u besluit een auto of motorfiets te huren dient u zich ervan te overtuigen dat het voertuig deugdelijk verzekerd is (vele verhuurders zijn NIET verzekerd!) en dat de technische staat van het voertuig voldoende is. Maak goede afspraken vooraf met de verhuurder over eventuele schade aan het gehuurde voertuig.

Majesteitsschennis
Majesteitsschennis is een benaming voor misdrijven gericht tegen de koninklijke waardigheid, meer in het bijzonder voor belediging van de koning(in). In de volgende gevallen is in Thailand sprake van majesteitsschennis:
- Het beledigen van de echtgeno(o)t(e) van de koning(in)en van hoofde of leden van de regeringen van bevriende staten of personen die in hoog aanzien staan;
- Het verscheuren van bankbiljetten (beeltenis van de koning) of erop gaan staan;
- Het toewensen van de dood aan de koning of leden van de koninklijke familie.

Sancties op majesteitsschennis
Op majesteitsschennis staat in Thailand de doodstraf. In sommige gevallen krijgt de veroordeelde een levenslange straf of verleent de koning gratie.

Kunstschatten
Edelstenen, antiquiteiten of merkartikelen kunt u beter niet illegaal aanschaffen. Zij vallen onder het beschermde cultuurgoed en mogen het land van herkomst niet zonder meer in of uit. De spullen worden vaak in beslag genomen en er wordt een fikse boete opgelegd.

Arbeidswetgeving
Buitenlandse werknemers moeten beschikken over een werkvergunning en een werkvisum. De vergunning wordt alleen verstrekt voor beroepen waarvoor geen Thai beschikbaar is. Werken zonder werkvergunning is strafbaar.

King’s Pardon
Als u helemaal bent uitgeprocedeerd en er staan geen andere wegen open om uw zaak te herzien. Dan kunt u een gratieverzoek indienen bij de Thaise koning. Een gratieverzoek kan alleen ingediend worden indien men helemaal is uitgeprocedeerd in Thailand. Daarnaast moet de gedetineerde bij een gratieverzoek schuld bekennen. Een gratieverzoek neemt 3 tot 4 jaar in beslag, omdat het verzoek naar de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en het ministerie van de minister-president moet doorlopen. Pas nadat al deze departementen hun advies hebben gegeven wordt de zaak aan de Thaise koning gepresenteerd.


Geraadpleegde bronnen:

  • V. Lesbesque, Juristentaal, Acedemic Service Schoonhoven, 1993.
  • S. Jiwachart, The Penal Code of Thailand, Bangkok 1998.
  • S. Jiwachart, The Criminal Procedure Code of Thailand, Bangkok 1998.
  • EVD-informatie, Foreign Business Law, nummer 89307, Bangkok 2004.