Disclaimer

Copyright en Licentie

De inhoud van deze site valt binnen de bescherming van het auteursrecht en is voorbehouden aan de Stichting PrisonLAW. Het is in geen enkel geval toegestaan om de inhoud, of een deel daarvan, teksten, lay-out, en andere items, over te nemen danwel openbaar te maken of te verveelvoudigen door middel van verspreiding, vertaling, bewerking, opname in ander werk, reproductie (inclusief auditieve reproductie) of anderszins zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Aansprakelijkheid

PrisonLAW betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar website. Prisonlaw heeft de uiterste zorg besteed aan de juistheid en volledigheid van de informatie die door deze website wordt aangeboden. Het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts informatief, er kunnen geen rechten aan de juistheid en inhoud worden ontleend.

Directe schade/indirecte schade

PrisonLAW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Exoneratieclausule

De publicatie van officiële teksten (verdragen, wetteksten, decreten, reglementen...) op deze website heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven. Ondanks alle inspanningen kan PrisonLAW niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is.

Externe informatie

Bepaalde links op de website van PrisonLAW verwijzen naar derden. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van externe sites of de inhoud daarvan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. PrisonLAW heeft geen enkele invloed op de informatie die op sites van derden wordt aangeboden. PrisonLAW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of beschikbaarheid van de externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is Prisonlaw niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de door copyright beschermde informatie van externe sites en / of andere vormen van misbruik door en van derden.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.