Over PrisonLAW

Organisatie

De Stichting PrisonLAW is op 30 maart 2005 opgericht. PrisonLAW is een onafhankelijke juridische organisatie die zich richt op Nederlandse gedetineerden in het buitenland. De Stichting PrisonLAW bestaat uit een bestuur, een Raad van Advies, juridisch medewerkers en administratief medewerkers.

Bestuur/Juridisch adviseur

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Het bestuur laat zich bijstaan door een Raad van Advies.

Het bestuur bestaat uit de volgende juridische adviseurs:
- Mw. mr. R.S. Imamkhan, voorzitter;
- Dhr. mr. A. Binken,  landenspecialist;
- Dhr. F. Pieneman, algemeen bestuurslid;

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit deskundigen die over rijke kennis en ervaring beschikken ten aanzien van één of meerdere terreinen waarop de stichting werkzaam is. De Raad adviseert en ondersteunt PrisonLAW ten aanzien van het beleid, de aanpak en de benadering van instanties om de gestelde doelstellingen te bereiken.

De Raad van Advies bestaat uit:
- Dhr. J. Maaten, europarlementariër en voorzitter van de VVD eurofractie;
- Dhr. mr. B.O. Dittrich, jurist;
- Dhr. mr. R. Malewicz, advocaat;
- Mw. J.A. Hennis-Plasschaert, lid van het Europees Parlement voor de VVD;
- Mw. K. van Velzen, fractielid SP;
- Michel van Nispen, Tweede Kamerfractie SP
- Geert-Jan Knoops, professor Internationaal Strafrecht Universiteit Utrecht en advocaat. 

Missie

PrisonLAW’s missie is werken aan een nieuwe kans voor rechtvaardigheid. Mensenrechten zijn onvervreemdbare rechten die een ieder toekomen. Een officiële aanklacht, onafhankelijkheid van de rechters, berechting binnen redelijke termijn, het voorbereiden van de verdediging, het horen van getuigen, geen dwang tot bekennen, berechting volgens een wettig systeem op het moment van het misdrijf. Al deze elementen behoren tot het voeren van een eerlijk proces. PrisonLAW zal deze elementen zoveel mogelijk nastreven en aan de orde stellen in het betreffende gastland.

Aanpak

Thailand is het eerste land waarmee PrisonLAW is gestart. Inmiddels is het werkgebied echter uitgebreid. Van elk land (binnen het werkgebied) wordt het lokale rechtssysteem in kaart gebracht en worden processtukken bestudeerd. Er wordt contact onderhouden en informatie uitgewisseld met familieleden, politiek, ambassade, advocaten en met overige instanties. Vanwege de gevoeligheid van een aantal zaken en de grote verschillen in de rechtsgang zal PrisonLAW diplomatiek en strategisch te werk gaan.

Doelstelling bereiken door

- het verschaffen van juridische informatie;
- het verlenen van juridische dienstverlening aan Nederlandse gedetineerden in een gastland;
- het bieden van informatieve en juridische steun aan achterblijvers en familieleden;
- het bijwonen van zittingen en het bewaken van processen achter de schermen;
- als achterban functioneren (second opinion) tussen de Nederlandse politiek en de politiek in het gastland;
- het afleggen van bezoeken aan de Nederlandse gedetineerden.