Kamervragen over de Nederlander die mogelijk 31 jaar ten onrechte vastzit in de VS

Vragen van de leden Van Nispen en Van Bommel (beiden SP), Sjoerdsma (D66), Voordewind (ChristenUnie), Krol (50+) aan de ministers van Veiligheid & Justitie en Buitenlandse Zaken over de Nederlander die mogelijk 31 jaar ten onrechte vastzit in de VS

 

1. Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen over de zaak van de heer Singh? 1)

 

2. Is er bij het vaststellen van de aanwezigheid van een voldoende en aantoonbare binding rekening gehouden met het feit dat de familie van de heer Singh in Nederland woont en hem terug wil, wat ook terugkomt in de Reclasseringsrapportage? Zo ja, waarom was deze overweging niet voldoende om binding vast te stellen? Zo nee, waarom niet en bent u bereid om dit argument alsnog mee te laten wegen?

 

3. Is bij het maken van de beslissing om niet tot overbrenging naar Nederland over te gaan rekening gehouden met de bereidverklaring van een gemeente om de heer Singh te begeleiden bij zijn terugkeer in de maatschappij? Zo ja, waarom was deze overweging niet voldoende om een verklaring af te geven dat de heer Singh zal worden begeleid bij terugkeer? Zo nee, waarom niet en bent u bereid om dit argument alsnog mee te laten wegen?

 

4. Klopt het dat de stichting PrisonLAW in maart 2015 het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft verzocht om bij een eventuele afwijzing van de WOTS-aanvraag de afwijzing zodanig te formuleren dat indien de heer Singh wordt uitgezet hij zal worden opgenomen door de Nederlandse gemeenschap? Zo ja, waarom is aan deze oproep geen gehoor gegeven gezien de gevolgen voor de vervroegde vrijlating?

 

5. Waarom beoordeelt u in dit geval zo strikt de vraag of er voldoende strafrestant over is na overbrenging, terwijl er een aantal voorbeelden zijn van zaken (gedetineerde Nederlanders in Thailand en Venezuela) waarbij Nederlanders wél overgebracht werden naar Nederland terwijl er feitelijk onvoldoende strafrestant over was? Wat maakte hun situatie anders dan de situatie van de heer Singh? Waarom wordt nu rigide vastgehouden aan de eis van het strafrestant?

 

6. Klopt het dat PrisonLAW heeft voorgesteld dat Nederland de levenslange straf overneemt, zodat de heer Singh een beroep kan doen op gratie zodat resocialisatie ook kan worden opgestart? Waarom hebt u niets gedaan met dit alternatief?

 

7. Waarom geeft u aan dat er geen officieel verzoek van de Amerikaanse autoriteiten is ontvangen met betrekking tot de overbrenging van de heer Singh, terwijl de VS op 3 maart 2015 de aanvraag tot overbrenging hebben verzonden aan de Nederlandse ambassade te Washington? Hoe en binnen welke termijn is er door uw ministerie gereageerd op deze brief van de Amerikaanse autoriteiten?

 

8. Welke inspanningen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken geleverd in de zaak van de heer Singh, behalve het recentelijk opstellen van de brief aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie? Deelt u de mening dat inspanningen op zijn plaats zouden zijn vanwege de nadrukkelijke aanwezigheid van humanitaire gronden? Zo niet, waarom niet? Waarom is niet al veel eerder een vertrouwensrapport opgesteld, had dit niet in ieder geval al in 2005 in de rede gelegen toen de zaak onherroepelijk werd?

 

9. Waarom stelt u zich op het standpunt dat de WOTS niets te maken heeft met de parole, terwijl een woordvoerder van de Amerikaanse hoorcommissie duidelijk heeft aangegeven dat parole alleen wordt toegekend als Nederland aangeeft de resocialisatie over te nemen en de heer Singh op te nemen in Nederland?

 

10. Wat zijn de redenen dat u als minister van Veiligheid & Justitie geen gebruik maakt van uw beoordelingsvrijheid? Hoe heeft de belangenafweging ertoe kunnen leiden dat u uiteindelijk in het nadeel van de heer Singh hebt beslist?

 

11. Op welke manier heeft u in de zaak Singh maatwerk toegepast, aangezien de afwijzing alleen gebaseerd is op wettelijke gronden? Kunt u alsnog motiveren waarom niet van de 5-jarentermijn kon worden afgeweken en waarom de medische en lange detentieduur van de heer Singh van onvoldoende belang werd geacht om tot een andere beslissing te komen?

 

12. Wat is uw reactie op de door u ontvangen brief van de heer Singh zelf, waarin hij verzoekt om heroverweging van uw beslissing?

 

  1. 2015Z14808 en 2015Z16485