Nieuwsbrief: Nederlandse gedetineerden in het buitenland

Aantallen gedetineerden

In de jaarlijkse rapportage over Nederlandse gedetineerden in het buitenland, uitgebracht door minister Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, staat vermeld dat op 1 april van dit jaar 2532 Nederlanders (of: mensen in het bezit met Nederlandse verblijfsdocumenten) gedetineerd zijn in het buitenland.1 Dit betreft een toename van bijna 200 gedetineerden ten opzichte van 2011.

De meeste Nederlandse gedetineerden in het buitenland – namelijk 1518 in totaal - zitten vast in Europa. Hiervan zijn er 439 gedetineerd in Duitsland, 255 in Spanje, 174 in Frankrijk en 159 in Groot-Brittannië.

Een groot deel van de Nederlandse gedetineerden in het buitenland is gedetineerd in Latijns-Amerika. Zo zitten er in Peru 100 Nederlanders gedetineerd en op de Dominicaanse Republiek 126.

 

Gronden van detentie

Op de peildatum (01/04/2012) zaten 1658 gedetineerden vast in verband met een drugdelict. Dat is 65% van het totaal aantal Nederlandse gedetineerden in het buitenland. De overige 35% van de gedetineerden zit vast in verband met verschillende andere strafbare feiten, waaronder diefstal, moord, geweldpleging, mensenhandel, zedendelicten en oplichting.

Van de Nederlandse gedetineerden in het buitenland zaten er op 1 april van dit jaar 921 in voorarrest, 55 mensen waren op borgtocht vrij, 17 hadden huisarrest en 117 waren voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Op dit moment hebben drie Nederlandse gedetineerden in het buitenland de doodstraf opgelegd gekregen.2

 

Procesgang

De Nederlandse overheid is op grond van internationale Verdragen niet bevoegd om in de rechtsgang van een ander land te treden als het gaat om de totstandkoming van een rechterlijk oordeel over de schuldvraag en de bepaling van de strafmaat. Buitenlandse overheden hebben die bevoegdheid ook niet bij de behandeling van strafzaken in Nederland tegen hun onderdanen. PrisonLAW is een onafhankelijke organisatie en kan zich daarentegen wel mengen in de rechtsgang van andere landen.

 

Mogelijkheid tot overbrenging naar Nederland

Nederland is partij bij het “Verdrag betreffende de overbrenging van gevonniste personen”. Hierbij zijn 68 landen aangesloten. Daarnaast heeft Nederland met vier landen (Marokko, Thailand, Venezuela, Zambia) bilaterale verdragen gesloten op het gebied van de overname van gedetineerden. Bovendien zal er binnenkort een bilateraal verdrag van kracht worden tussen Nederland en Peru. Met Brazilië is eveneens reeds een bilateraal verdrag gesloten, deze is alleen nog niet in werking getreden.

 

De Nederlandse wet waarin de procedures rond de overbrenging naar Nederland geregeld worden heet de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (hierna: WOTS). Om voor overbrenging naar Nederland in aanmerking te komen moet men aan enkele voorwaarden voldoen, zoals het hebben van voldoende binding met Nederland. Jaarlijks worden er circa 200 personen in het kader van de WOTS naar Nederland overgebracht.3

 


 

  1. Kamerstukken II 2011/12, 30 010, nr. 18.
  2. www.ad.nl
  3. Kamerstukken II 2011/12, 30 010, nr. 18, p. 4.