Bezoek PrisonLaw aan Nederlandse gedetineerden in Peru

Afgelopen maart hebben medewerkers van PrisonLAW een bezoek gebracht aan Nederlandse gedetineerden in Peru. Middels deze nieuwsbrief wil PrisonLAW de achterblijvers, contactpersonen en geïnteresseerden op de hoogte stellen van onze werkzaamheden en ervaringen aldaar.

Straffen
De Peruviaanse straffen zijn hoog en de omstandigheden waarin ze worden uitgevoerd zijn zwaar. Peru kent, als ‘productieland’, een zeer strenge narcoticawetgeving. Drugs(-gerelateerde) delicten worden, ook als het om kleine hoeveelheden gaat, bestraft met hoge gevangenisstraffen. Vaak zitten gedetineerden zeer lang in voorarrest en aan hen wordt niet altijd verteld op basis van welk (drugs)delict ze in de gevangenis zitten. Daarnaast wordt er bij drugsdelicten vaak een verbod opgelegd dat het mogelijk zou maken om de straf te verminderen. Dit geldt voornamelijk bij grote hoeveelheden kilo’s drugs. Er wordt in Peru bij de oplegging van straf wel onderscheid gemaakt in de verschillende soorten drugs en de hoeveelheid van de substanties.

Gevangenissen
De medewerkers van PrisonLAW hebben diverse gevangenissen bezocht. Naar schatting zitten er 120 Nederlandse gedetineerden gevangen in Peru. Hiervan zit het grote merendeel vast wegens drugsdelicten.

PrisonLAW heeft een bezoek gebracht aan de gevangenen in Piedras Gordas I, Piedras Gordas II, Sarita Colonia en Santa Monica. Over het algemeen worden de gevangenissen gekenmerkt door overbevolking. Dit is dan ook het grootste probleem van de gevangenissen in Peru.

Piedras Gordas I staat bekend als een gevangenis voor zware criminelen. Het regime is er streng en de sanitaire voorzieningen zijn slecht.

Piedras Gordas II is een relatief nieuwe gevangenis, de sanitaire voorzieningen zijn iets beter en de overbevolking valt er enigszins mee. Het regime is er iets minder streng dan in Piedras Gordas I.

De gevangenis Sarita Colonia is gelegen buiten de stad Callao. Naar schatting is in deze gevangenis sprake van een overbevolking van 300 procent. Er moet betaald worden voor een bed en de sanitaire voorzieningen zijn er zeer slecht. Gedetineerden kunnen in deze gevangenis buiten hun eigen cel overdag vrij rond bewegen in een bepaald afgesloten gedeelte. Tevens worden Nederlandse gedetineerden in deze gevangenis afgescheiden van Peruaanse gedetineerden.

Santa Monica is een vrouwengevangenis. Ook hier is sprake van overbevolking en de omstandigheden zijn zeer slecht. Sanitaire voorzieningen laten te wensen over en er heerst een zeer streng regime. De vrouwen in deze gevangenis hebben het over het algemeen dan ook erg zwaar.

Het is bekend dat er veel corruptie heerst binnen de gevangenissen. Zolang een gedetineerde geld tot zijn beschikking heeft, is veel mogelijk. Er moet vaak extra betaald worden voor meer of beter voedsel, recreatietijd, goede baantjes, bezoektijd, dekens, zeep et cetera. Alles kost geld.

Eén van de oorzaken van de corruptie van het gevangenispersoneel is dat het salaris dat zij ontvangen (en waarvan zij hun gezin moeten onderhouden) vaak heel laag is. Het gevangenispersoneel vult dit salaris aan door het ontvangen van geld van gedetineerden.

Gevangenissen maken vaak hun eigen huisregels. Het ‘regime’ verschilt dus per gevangenis. In sommige gevallen kunnen gedetineerden na het voltooien van een deel van de straf in aanmerking komen voor verschillende vormen van vervroegde invrijheidstelling, zoals semi-libertad en liberación condicional.

Advocaten en ombudsman
Naast het bezoeken van de Nederlandse gedetineerden heeft PrisonLAW een aantal strafrechtadvocaten bezocht. De verschillende problemen in de strafrechtprocedures zijn besproken en ook is een analyse gemaakt van het rechtssysteem in Peru. Hieronder vallen tevens de verschillende procedures tot vervroegde invrijheidsstelling.

PrisonLAW heeft tevens gesproken met de Ombudsman die gespecialiseerd is in het afhandelen van klachten over het gevangeniswezen. Deze gaf hen een onafhankelijk beeld over hoe bepaalde procedures (dienen te) verlopen.

Mogelijkheden straftijdverkortingen
Er zijn in Peru verschillende mogelijkheden om straftijdverkorting te krijgen. De belangrijkste zijn:

  • Semi-libertad, op grond van deze regeling is het mogelijk om een verzoek in te dienen om de gevangenis vroegtijdig te verlaten. U mag echter het land niet uit.

  • Liberación Conditional, deze regeling is vergelijkbaar met semi-libertad. Verschil is echter dat een groter gedeelte van de straf moet zijn uitgezeten voordat er een beroep op deze regeling kan worden gedaan. Bovendien gaat het bij deze regeling om ander soortige delicten.

  • Gratie, op grond van deze regeling is het mogelijk om op grond van (zeer) bijzondere omstandigheden de President van Peru te verzoeken om gratie. Er zijn drie verschillende vormen van gratie, namelijk:

a) El indulto: hierbij gaat het om het vrijlaten van een veroordeelde persoon. Deze gratie kan tevens gegeven worden op humanitaire gronden.

b) El derecho de gracia: hierbij gaat het om het in vrijheid stellen van een gedetineerde terwijl het proces van de gedetineerde nog in gang is. Het proces wordt gestaakt en geseponeerd. Deze vorm van gratie kan ook verleend worden op humanitaire gronden.

c) La conmutación de pena: hierbij gaat het om een verlaging of verandering van de straf die is opgelegd.

Aan deze drie vormen van gratie worden verschillende eisen gesteld. Het verzoek kan worden ingediend bij de directeur van de betreffende gevangenis.

Indien gedetineerden meer willen weten over de WOTS-procedure of de mogelijkheden van strafkortingen kan er contact opgenomen worden met PrisonLAW. PrisonLAW kan hierover adviseren en de procedure begeleiden.

Tot slot wil PrisonLAW alle Nederlanders erop wijzen dat ze zich bewust dienen te zijn van de risico’s en gevaren van het smokkelen van drugs naar Peru. De omstandigheden van detentie zijn zeer erbarmelijk en de straffen zijn hoog. Gedetineerden zijn ver van hun familie verwijderd, in een vreemd land, waar men de taal niet spreekt et cetera. Wees dus gewaarschuwd!!!