Peru

Artikelindex

Gevangenissen

De omstandigheden in de gevangenissen in Peru zijn zwaar. Er zijn door Peru verschillende internationale mensenrechtenverdragen ondertekend en geratificeerd, in de praktijk blijkt nogal eens van deze verdragen afgeweken te worden. Op basis van de inhoud van rapportages van de VN en het Rode Kruis kan geconcludeerd worden dat vooral overbevolking, slechte sanitaire voorzieningen en intimidatie in de gevangenissen door medegedetineerden voor problemen zorgen. De Verenigde Naties en het Rode Kruis voeren regelmatig controlebezoeken uit om de naleving van diverse internationale verdragen en richtlijnen te controleren. De omstandigheden in de gevangenissen in Peru worden in de volgende paragrafen toegelicht.

5.1 Overbevolking
Een van de grootste problemen van de gevangenissen in Peru is overbevolking. Er zijn meer gedetineerden dan de maximale capaciteit van de gevangenis toelaat. In 2010 had Peru een gevangenenpopulatie van 44.735 personen, terwijl op grond van de gevangenissencapaciteit maar 24.961 personen werden toegestaan. In de afgelopen jaren (2000-2010) is de omvang van de gevangenispopulatie alleen maar toegenomen, terwijl de omstandigheden in de gevangenissen zijn verslechterd. Dit geldt ook voor de vrouwengevangenissen. Het komt veelal voor dat door een tekort aan cellen gevangenen in gezamenlijke ruimtes moeten slapen en zelfs in de gangen tegen elkaar aan liggen. De criminaliteit, onveiligheid en de sociale onrust in de gevangenissen zijn als gevolg hiervan toegenomen. Bezuinigingsmaatregelen van de Peruaanse overheid hebben hierin een groot aandeel.

Er zijn verschillende oorzaken voor deze hoge mate van overbevolking. Verdachten die in voorlopige hechtenis zijn genomen verblijven in dezelfde gevangenissen waar ook de onherroepelijk veroordeelde gedetineerden verblijven. Dit zorgt voor overbelasting in de gevangenis. Bovendien is de periode van voorarrest van lange duur, terwijl deze ook nog behoorlijk verlengd kan worden. Ook verdachten van relatief kleine vergrijpen worden vaak in voorlopige hechtenis genomen, waardoor de gevangenispopulatie alleen maar toeneemt. Ook wordt in Peru voor veel strafbare feiten (zowel lichte als zware delicten) een gevangenisstraf opgelegd; alternatieve sancties zijn nog nauwelijks aan de orde. Bovendien kunnen delinquenten die een geldboete opgelegd hebben gekregen deze vaak niet betalen, zodat ze alsnog in vervangende hechtenis worden genomen. Dit resulteert in nog meer gedetineerden in de al overbevolkte gevangenissen.

De overbevolking van de gevangenissen heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van de gedetineerden, de hygiëne en sanitaire voorzieningen. Ziektes en gezondheidsproblemen verspreiden zich sneller in de overvolle gevangenissen. Ook kan overbevolking resulteren in een gebrek aan voedsel en drinkwater. Bovendien leidt overbevolking tot spanning tussen de gedetineerden zelf en tussen de gedetineerden en de bewakers. Hierdoor neemt het aantal geweldsincidenten en daarmee de onveiligheid voor de gedetineerden toe.

5.2 Gezondheid

Doordat er in de gevangenis onvoldoende voedzaam voedsel en schoon drinkwater beschikbaar is, gaat de gezondheid van de gevangenen eveneens achteruit. Vaak hebben gevangenen beperkte toegang tot een douche of tot stromend water en zijn keukenvoorzieningen onhygiënisch. Omdat tevens de sanitaire voorzieningen (in de overbevolkte cellen fungeert een gat in de grond meestal als toilet) te wensen overlaten, is de gevangenis een broedplaats voor ziekten, die allerlei gezondheidsproblemen veroorzaken. Voornamelijk tuberculose en HIV/AIDS is een ziekte die vaak voorkomt.

5.3 Medische hulp
In de Peruaanse gevangenissen zijn de basisvoorzieningen voor medische zorg aanwezig, maar over het algemeen blijft deze medische zorg beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De kwaliteit van de medische zorg verschilt per gevangenis, maar is over het algemeen slecht. Ook een tekort aan dokters zorgt voor een verslechtering van de medische omstandigheden. Overigens moet er voor medicijnen bijna altijd betaald worden.

Er is veel drugs voorhanden in de gevangenissen, dit zorgt voor problemen. Voornamelijk wanneer gedetineerden verslaafd zijn aan drugs worden ze niet behandeld zoals dat zou moeten zijn.

5.4 Contact met de buitenwereld
Er zijn mogelijkheden om gedetineerden te bezoeken in de Peruaanse gevangenissen.

Op officiële bezoekdagen kan bezoek van familieleden ontvangen worden. Deze officiële bezoekdagen zijn per gevangenis verschillend. Om het regelen van het bezoek te vergemakkelijken kan het ministerie van Buitenlandse Zaken worden ingeschakeld.

De praktijk leert dat de lokale advocaten hun cliënten niet of nauwelijks bezoeken. Wanneer PrisonLAW gedetineerden bezoekt in Peru wordt er altijd voor gezorgd dat cliënten minimaal één keer kunnen worden bezocht.

Het is eveneens mogelijk om in de gevangenis brieven te verzenden of ontvangen. Deze brieven kunnen in het Nederlands geschreven worden. Bovendien is het mogelijk om pakketten te ontvangen. Hier liggen wel beperkingen op, deze zijn per gevangenis verschillend. Zo is het niet mogelijk om glazen potten, petjes, zonnebrillen, schoenen met hakken of alcohol te verzenden. Reken er in ieder geval op dat pakketten worden opengemaakt en gecontroleerd.

5.5 Corruptie
Zolang een gedetineerde geld tot zijn beschikking heeft, is veel mogelijk. Er moet vaak extra betaald worden voor meer of beter voedsel, recreatietijd, goede baantjes, bezoektijd, dekens, zeep et cetera. Alles kost geld.

Eén van de oorzaken van de corruptie van het gevangenispersoneel is dat het salaris dat zij ontvangen (en waarvan zij hun gezin moeten onderhouden) vaak heel laag is. Het gevangenispersoneel vult dit salaris aan door het ontvangen van geld van gedetineerden.

Uit rapportages van de UN blijkt bovendien dat het voorkomt dat gevangenen worden misbruikt door gevangenispersoneel en gevangenisbewaarders. Dit komt mede doordat bewakers geen enkele training krijgen voordat ze in de gevangenis gaan werken.

 

Referenties:

Human Rights Report 2010: Peru, geraadpleegd via: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/wha/154516.htm .

Transnational institute drugs and demorcracy (TNI), geraadpleegd via: http://www.druglawreform.info/en/publications/systems-overload/item/875-drug-laws-and-prisons-in-peru