Peru

Artikelindex

Knelpunten Peruaanse rechtsgang

Voorarrest / voorlopige hechtenis
De termijnen van de voorlopige hechtenis zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering. In de praktijk worden deze termijnen echter vaak overschreden. Ook al staat in het wetboek dat sprake moet zijn van bijzondere/complexe omstandigheden voor de verlenging van de termijn voor voorlopige hechtenis, in de praktijk is deze verlenging vanzelfsprekend. De voorlopige hechtenis wordt vrijwel automatisch verlengd (zonder inhoudelijke toetsing), en een eventuele opheffing van de voorlopige hechtenis is een uitzondering. Deze lange perioden van voorlopige hechtenis, voor de plegers van allerlei delicten, zorgen voor extra druk op toch al zo overvolle gevangenissen. De verdachten die in voorarrest zitten verblijven vaak in dezelfde inrichtingen als gedetineerden die al onherroepelijk zijn veroordeeld.
Juridische bijstand

Het recht op juridische bijstand, in verschillende fasen van de vervolging en het proces, wordt gegarandeerd in het Wetboek van Strafprocesrecht. Helaas blijkt dat verdachten vaak geen of (te) laat in het proces toegang krijgen tot juridische bijstand. Wanneer een verdachte wel een advocaat heeft en bijvoorbeeld in de gevangenis verblijft, is het vaak zo dat er geen mogelijkheid is voor vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt. Dit is in strijd met diverse mensenrechtenverdragen die door Peru zijn ondertekend.

Reglementen gevangenissen
In het reglement van de gevangenishandhaving (CEP: Código de Ejecución Penitenciaria) zijn regels opgesteld omtrent de leiding, controle en administratie van het Peruaanse gevangenissysteem.

Aanvullend op dit reglement maken de gevangenissen hun eigen huisregels. In praktijk blijken deze huisregels nogal eens af te wijken van het voorgeschreven reglement, nationaal recht en zelfs van de internationale verdragen.