Dominicaanse Republiek

Artikelindex

Knelpunten Dominicaanse rechtsgang

Voorarrest / voorlopige hechtenis
De termijnen van de voorlopige hechtenis worden bepaald in het Wetboek van Strafvordering. In praktijk worden deze termijnen echter vaak overschreden. Ook al staat er in het wetboek dat er sprake moet zijn van bijzondere/complexe omstandigheden voor verlenging van een voorlopige hechtenis, in praktijk wordt deze verlenging in veel gevallen automatisch toegepast. De voorlopige hechtenis wordt slechts in uitzonderlijke gevallen opgeheven. Deze lange perioden van voorlopige hechtenis, voor de verdachten van allerlei delicten, zorgen voor extra druk op de toch al overbevolkte gevangenissen. De verdachten die in voorarrest zitten verblijven vaak in dezelfde gevangenissen en cellen als de veroordeelde gedetineerden.

Juridische bijstand
Het recht op juridische bijstand, in verschillende fasen van de vervolging en het proces, wordt gegarandeerd in het Wetboek van Strafprocesrecht. Helaas blijkt in de praktijk dat verdachten vaak niet of pas in een laat stadium in het proces toegang krijgen tot juridische bijstand. Wanneer een verdachte wel een advocaat heeft en bijvoorbeeld in de gevangenis verblijft, is het vaak zo dat er geen mogelijkheid is voor vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt. Die gang van zaken is in strijd met diverse mensenrechtenverdragen die door de Dominicaanse Republiek zijn ondertekend.

Reglementen gevangenissen

Het nationale penitentiaire systeem van de Dominicaanse Republiek wordt geregeld in Wet 224 uit 1984. In deze wet zijn regels opgesteld omtrent het regime, de controle, vervroegde invrijheidstelling en administratie van het Dominicaanse gevangenissysteem. Tevens zijn er in de wet regels opgesteld omtrent gezondheidsvoorzieningen, educatie, veiligheid en recreatie. Aanvullend hierop stellen gevangenissen hun eigen huisregels op. In de praktijk blijken deze huisregels nogal eens af te wijken van het voorgeschreven reglement, nationaal recht en zelfs van de internationale verdragen.