Japan

Artikelindex

WOTS 

Tussen Nederland en Japan bestaat sinds 1 juni 2003 een verdrag ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de straf. Het is dus mogelijk om je straf in Nederland uit te zitten in plaats van in Japan. Je moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • je moet Nederlander zijn;
  • de veroordeling moet onherroepelijk zijn;
  • je moet een derde van je straf in Japan hebben uitgezeten;
  • je restantstraf moet nog maximaal zes maanden zijn als het verzoek binnenkomt bij Ministerie van Justitie in Nederland;
  • een opgelegde boete moet geheel zijn voldaan (al dan niet te vervangen door een werkstraf);

Bij de tenuitvoerlegging van de straf wordt in de relatie Japan – Nederland in de meeste gevallen de zogeheten “onmiddellijke of voortgezette tenuitvoerlegging” toegepast. Dit betekent dat de straf die je moet uitzitten in Nederland, gelijk is aan de duur van de opgelegde straf in Japan. Wel geldt in Nederland de regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling. Of te wel: als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoef je maar 2/3 van de straf daadwerkelijk uit te zitten.

Het volgende stappenplan moet worden doorlopen bij een verzoek tot overbrenging naar Nederland:
1. Je moet een schriftelijk verzoek (inclusief instemming met overbrenging) indienen bij de Japanse autoriteiten;
2. De Japanse autoriteiten sturen een kennisgeving met de nodige informatie (duur straf etc) door aan Nederland;
3. Nederland stuurt kennisgeving dat veroordeelde Nederlands onderdaan is en informatie over Nederlands recht. Ook vraagt Nederland om nadere informatie van Japan (vonnis, instemming veroordeelde en opgaaf van het reeds ondergaande deel van de straf);
4. Nadat de stukken zijn ontvangen, legt het Ministerie van Justitie het verzoek voor aan het Gerechtshof te Arnhem;
5. Als het Gerechtshof heeft ingestemd met verzoek, wordt Japan schriftelijk meegedeeld dat ze akkoord zijn met overbrenging.
6. Japan maakt bekend of zij ook akkoord zijn en vraagt Nederland een datum voor overbrenging over te stellen;
7. Japan stelt datum overbrenging vast;
8. Na afloop van overbrenging, bericht Nederland over de verdere tenuitvoerlegging in Nederland.