Cambodja

Artikelindex

Gevangenissen 

De omstandigheden in de gevangenissen in Cambodja zijn zwaar. Ook al zijn er verschillende internationale mensenrechten in Cambodja ondertekend en geratificeerd, in praktijk blijkt nogal eens van deze verdragen afgeweken te worden.

Op basis van rapportages van de United Nations, Amnesty International en diverse lokale NGO's kan geconcludeerd worden dat de omstandigheden in de gevangenis in Cambodja zwaar zijn en de behandeling van gedetineerden als onmenselijk bestempeld kan worden. De United Nations voert regelmatig controlebezoeken uit om de naleving van diverse internationale verdragen en richtlijnen te controleren. Ook andere internationale en lokale NGO's publiceren regelmatig over de omstandigheden in de gevangenissen. De omstandigheden in de gevangenissen in Cambodja worden in de volgende paragrafen toegelicht.

5.1 Overbevolking
Een van de grootste problemen van de gevangenissen in Cambodja is de overbevolking. Er zitten veel te veel gevangenen (veel meer dan de capaciteit van de gevangenis) in de gevangenis. In 2011 zaten er 15001 gedetineerden vast, dit is 179% van de capaciteit van de Cambodjaanse gevangenissen. De gevangenispopulatie blijft ieder jaar toenemen. Ook al is de overheid bezig nieuwe gevangenissen en cellenblokken bij te bouwen, dit is niet voldoende. Uit het rapport van een lokale NGO (LICADHO) blijkt dat er soms wel 22 gedetineerden in een cel zitten.

Er zijn verschillende oorzaken voor deze hoge mate van overbevolking. Verdachten die in voorarrest gehouden worden verblijven in de gevangenis, dit zorgt voor een extra belasting voor de gevangenis. Bovendien is de periode van voorarrest vrij lang, en kan deze ook nog behoorlijk verlengd worden. Ook verdachten van relatief kleine vergrijpen vaak in voorarrest gehouden, waardoor de gevangenispopulatie toeneemt. In Cambodja wordt er voor heel veel delicten (zowel lichte als zware delicten) gevangenisstraf opgelegd. Er worden nauwelijks alternatieve sancties opgelegd, behalve geldboetes. Het probleem met geldboetes is dat de delinquenten deze geldboete vaak niet kunnen betalen en dus in de gevangenis belanden. Dit resulteert in nog meer gedetineerden in de al overbevolkte gevangenissen.

De overbevolking van de gevangenissen kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de gedetineerden, de hygiëne en sanitaire voorzieningen. Ziektes en gezondheidsproblemen verspreiden zich snel in de overvolle gevangenissen. Ook kan overbevolking resulteren aan een gebrek aan voedsel en drinkwater. Er zijn immers teveel gevangenen die van dezelfde hoeveelheid moeten eten en drinken.

De lokale NGO, LICADHO, voorspelt dat Cambodja in 2019 de meest overbevolkte gevangenissen ter wereld zal hebben.

Een ander probleem, dat samenhangt met de overbevolking van de gevangenissen, is dat minderjarige en meerderjarige gedetineerden en vrouwelijke en mannelijke gedetineerden gemengd in cellen zitten. Dit is in strijd met de eerdergenoemde UN Minimum Rules. Het gemengde verblijf brengt immer risico's met zich mee, in het bijzonder voor vrouwelijke en minderjarige gedetineerden. Ook zitten verdachten die in voorarrest zijn en veroordeelde gedetineerden met elkaar in cellen.

5.2 Gezondheid
Doordat er in de gevangenis onvoldoende voedzaam en schoon voedsel en drinkwater beschikbaar is, gaat de gezondheid van de gevangenen achteruit. Omdat ook de sanitaire voorzieningen te wensen overlaten, de cellen vaak nauwelijks geventileerd worden en de gevangenen weinig in de buitenlucht komen en onvoldoende bewegen, is de gevangenis een broedplaats voor ziekten en gezondheidsproblemen. Ziekten verspreiden zich erg snel onder de gevangenen door het gebrek aan hygiëne en de overbevolking.

5.3 Medische hulp
Gevangenen hebben onvoldoende toegang tot medische hulp en medicijnen. Zo af en toe zijn er NGO's die dokters naar de gevangenis sturen. Wanneer gedetineerden ziek worden of medische klachten hebben is er vaak geen medische hulp beschikbaar. Slechts bij hele ernstige klachten wordt een gedetineerde naar een ziekenhuis gebracht.

Ook gevangenen die het slachtoffer zijn geworden van fysieke verwondingen door gevechten in de gevangenis, marteling of mishandeling door het gevangenispersoneel hebben vaak onvoldoende toegang tot medische hulp.

5.4 Drinkwater & voedsel
Uit onderzoek van de United Nations en andere NGO's blijkt, dat de gedetineerden vaak te weinig te eten krijgen. Het voedsel dat de gevangenen krijgen is bovendien weinig voedzaam, de gevangenen krijgen vaak uit alleen rijst met een beetje groente en soms een beetje vlees. Bovendien krijgen de gevangenen niet genoeg drinkwater en het drinkwater dat ze krijgen is vaak niet schoon.

Dit tekort aan voedzaam eten en schoon drinkwater heeft consequenties voor de gezondheid van de gedetineerden.

5.5 Sanitaire voorzieningen
De sanitaire voorzieningen in de gevangenissen schieten vaak tekort. In de overbevolkte cellen is er meestal een gat in de grond dat fungeert als wc. Zeep en bijvoorbeeld wc papier wordt vaak nauwelijks door de gevangenis verstrekt. Dit zorgt ervoor dat veel gedetineerden huidproblemen hebben en dat ziektes zich snel kunnen verspreiden.

5.6 Contact met de buitenwereld
Er zijn weinig bezoekmogelijkheden voor de familieleden van gedetineerden, advocaten en NGO's. In praktijk blijkt dat gedetineerden gemiddeld twee keer per maand familiebezoek mogen ontvangen. Dit familiebezoek is noodzakelijk voor de overleving in een Cambodjaanse gevangenis, familie kan immers voedsel, goederen, geld en ondersteuning geven aan de gedetineerde. Wanneer een gedetineerde overgebracht wordt naar een andere gevangenis is het vaak moeilijk of zelfs onmogelijk voor de familie om de gedetineerde op te zoeken, de reistijd is vaak langer en de reiskosten hoger.

Ook al staat in de Prison Procedure dat gedetineerden het recht op bezoek hebben en het gevangenispersoneel hier geen geld voor mag ontvangen, in praktijk moeten de bezoekers van de gedetineerde het gevangenispersoneel vaak betalen om op bezoek te mogen komen.

Veel van de Cambodjaanse gevangenissen hebben geen plek waarop de gedetineerden privé bezoek kunnen ontvangen, of vertrouwelijke gesprekken met hun advocaat kunnen voeren.

5.7 Mishandeling
Uit een survey van de United Nations blijkt dat de UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) in Cambodja onvoldoende wordt nageleefd. In de survey (uit 2002) gaf 46% van de gedetineerden aan dat er sprake was van marteling in de Cambodjaanse gevangenissen, 65% meldde mishandeling, 52% vermeldde langdurige eenzame opsluiting in een isolatiecel bij wijze van bestraffing en 25% gaf aan dat er excessief fysiek geweld gebruikt werd door het gevangenispersoneel bij wijze van bestraffing.

In Cambodja worden veelvuldig lijfstraffen toegepast door het gevangenispersoneel om de gevangenen te bestraffen. Hierbij moet gedacht worden aan stokslagen en fysiek geweld, maar ook het ontzeggen van voedsel en drinkwater en langdurige eenzame opsluiting in een isolatiecel.

Gevangenen zijn vaak bang om marteling, fysiek geweld of mishandeling te rapporteren. Het probleem is dat er onvoldoende toezicht is op de gedragingen van gevangenispersoneel, bovendien worden de klachten die ingediend worden door gevangenen nauwelijks onderzocht. In 2002 werd voor het eerst in de Cambodjaanse geschiedenis gevangenispersoneel vervolgd voor marteling. Deze gevangenisbewaarders werden echter vrij gesproken. De vervolging van gevangenisbewaarders en politieagenten in verband met marteling en mishandeling zijn zeer zeldzaam in praktijk. In het enkele geval dat er vervolging plaatsvindt, worden er vaak hele lichte straffen opgelegd van een paar maanden gevangenisstraf, een waarschuwing of een voorwaardelijke straf. Een uitzondering op deze, vaak, straffeloosheid is een veroordeling in 2006. In 2006 werden zes politieagenten tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld nadat zij een vrouw dood hadden gemarteld tijdens een verhoor. Helaas zijn er na 2006 niet meer (zulke) hoge straffen opgelegd voor marteling en mishandeling.

Ook al stellen internationale verdragen en nationale wetgeving mishandeling en marteling strafbaar, gevangenen zijn in Cambodja in de praktijk onvoldoende beschermd en veelvuldig slachtoffer van mishandeling door het gevangenispersoneel, wat meestal onbestraft blijft.

5.8 Corruptie
Het gevangenispersoneel blijkt zeer corrupt te zijn. Zolang een gedetineerde geld tot zijn beschikking heeft, is veel mogelijk. Zo wil het gevangenispersoneel betaald worden door de bezoekers van de gedetineerden. Ook moet er extra betaald worden voor extra voedsel, recreatietijd, goede baantjes, bezoektijd, dekens, zeep et cetera. Alles kost geld.

Eén van de oorzaken van de corruptie van het gevangenispersoneel is dat het salaris dat zij ontvangen (en waarvan zij hun gezin moeten onderhouden) vaak heel laag is. Het gevangenispersoneel vult dit salaris aan door het ontvangen van geld van gedetineerden.


Referenties

  • Cambodia League for the Promotion and Defense of Human Rights. Geraadpleegd via: www.licadho-cambodia.org
  • Cambodia League for the Promotion and Defense of Human Rights (2007). Prison conditions in Cambodia 2005 & 2006.
  • Cambodia League for the Promotion and Defense of Human Rights (2011). Beyond capacity 2011: A progress report on Cambodia's exploding prison population.
  • OHCHR Cambodia. Prison Reform Support Program.
  • OHCHR Cambodia (2002). Towards a humane prison policy for Cambodia.