Tarieven

PrisonLAW is een onafhankelijke organisatie die juridische bijstand verleent aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Onze dienstverlening bestaat uit het verstrekken van juridisch advies en het begeleiden van de lokale strafprocedure. U kunt hierbij denken aan het inhoudelijk adviseren in de strafzaak, maar tevens het adviseren van lokale advocaten. Daarnaast bieden wij begeleiding bij speciale procedures, zoals de procedure tot kwijtschelding van een strafboete, verzoeken tot strafvermindering en/of gratieverzoeken. Bovendien begeleidt PrisonLAW zogenaamde WOTS- en WETS-procedures, waarin de overbrenging wordt geregeld om een deel van de straf in Nederland uit te zitten. PrisonLAW heeft voor de uitvoering van deze werkzaamheden een aantal juristen in dienst die beschikken over specialistische kennis omtrent het (internationaal) strafrecht en de WOTS- en WETS-procedure. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen van onze dienstverlening en om het werk te kunnen blijven voortzetten, is PrisonLAW onder meer afhankelijk van de eigen bijdragen van cliënten. Gelet op de ideële doelstellingen van PrisonLAW, wordt een relatief kleine bijdrage in rekening gebracht van de door ons verrichte werkzaamheden.

PrisonLAW is een organisatie die werkt met juridische professionals welke beschikken over een ruime mate van kennis en ervaring van het internationaal strafrecht en de WOTS- en WETS-procedures. Wij vragen een relatief zeer bescheiden geldelijke vergoeding voor de behandeling van uw strafzaak. De hoogte van het bedrag hangt met name af van het soort procedure.

Hieronder een indicatie van de kosten die wij berekenen voor de volgende werkzaamheden.

 

Adviesaanvraag
De kosten voor een adviesaanvraag van zes uur werkzaamheden bedragen € 150,-. Bij de adviesaanvraag wordt gekeken naar uw wensen en behoeften en wordt uw probleem geïnventariseerd. Aan de hand hiervan wordt een kort en bondig advies aan u opgesteld en toegelicht.


Eerste aanleg
Ingeval u wenst dat wij uw belangen behartigen in de strafzaak in eerste aanleg (rechtbank) vragen wij een vergoeding van €350,-. De werkzaamheden zullen bestaan uit het voeren van een intakegesprek met u en/of uw contactpersoon in Nederland, het bestuderen van uw strafdossier, het in samenwerking met uw lokale advocaat behartigen van uw belangen in uw strafzaak en het bepalen van de verdedigingsstrategie, het geven van juridisch advies in uw strafzaak en het informeren van uw contactpersoon in Nederland omtrent de voortgang van uw strafzaak.


Hoger beroep
Indien u wenst dat wij u voorzien van juridisch advies in de strafzaak in hoger beroep (gerechtshof), vragen wij een vergoeding van € 350,-. Hieronder is begrepen een advies omtrent eventuele kansen in hoger beroep en de vraag of het al dan niet verstandig is hoger beroep in te stellen – mede gelet op een eventueel WOTS/WETS-verzoek -, het in samenwerking met uw lokale advocaat behartigen van uw belangen in uw strafzaak, het geven van juridisch advies in uw strafzaak en het informeren van uw contactpersoon in Nederland omtrent de voortgang van uw strafzaak.


WOTS/ WETS-procedure
Ingeval u wenst dat wij u bijstaan gedurende de procedure om een deel van uw straf in Nederland uit te zitten, de zogenaamde WOTS- of WETS-procedure, vragen wij een vergoeding van €150,-. De werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van uw WOTS- of WETS-aanvraag, de bewaking van de voortgang van uw WOTS- of WETS-verzoek in uw detentieland, de behartiging van uw belangen bij de behandeling van uw WOTS- of WETS-verzoek door de Nederlandse autoriteiten, waaronder ook het reclasseringsrapport met betrekking tot de binding met Nederland, de procedure bij de penitentiaire kamer van het gerechtshof Arnhem. Voorts bewaken wij de voortgang van uw feitelijke overbrenging naar Nederland en staan wij u bij gedurende de procedure voor strafovername in Nederland. Indien nodig zullen wij de nodige maatregelen treffen – u kunt hierbij denken aan het overleggen van nadere informatie aan de lokale of Nederlandse autoriteiten, het laten opstellen van getuigenverklaringen in verband met de bindingsrapportage.


Overige kosten
Eventuele kosten voor vertalingen of kosten die verband houden met het opvragen van uw strafdossier, zijn hierbij telkens niet inbegrepen.

Wij wensen graag te benadrukken dat onze stichting voor haar voortbestaan mede afhankelijk is van deze eigen bijdragen. Zonder deze eigen bijdragen kunnen wij onze werkzaamheden niet financieren en derhalve niet voortzetten. Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening vanaf het begin van de procedure tot en met de behandeling van het WOTS- of WETS-verzoek, dan zullen wij in onderling overleg een vaste prijsafspraak hanteren. Tot slot wijzen wij u erop dat alle bovengenoemde kosten exclusief BTW zijn.