Algemene Voorwaarden PrisonLaw

Artikel 1
Prisonlaw is een juridische organisatie die zich richt op Nederlanders die zijn gedetineerd in het buitenland en hen voorziet van juridisch advies.

Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van haar bestuurders en de voor Prisonlaw werkzame personen. De algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van de opdrachtgever, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4
De opdrachtgever is gehouden medewerking te verlenen aan Prisonlaw in het kader van de verkrijging van het strafdossier en overige aan de strafzaak of aan de Wots-zaak gerelateerde officiële documenten van de autoriteiten in het detentieland.

Artikel 4
De opdrachtovereenkomst komt eerst tot stand nadat de opdracht door Prisonlaw en de opdrachtgever is aanvaard.

Artikel 5
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7: 404 BW en artikel 7: 407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de stichting Prisonlaw. Het staat Prisonlaw uitdrukkelijk vrij om te allen tijde te bepalen door wie van de aan Prisonlaw verbonden advocaten en/of medewerkers de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 6
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 7
Prisonlaw is bevoegd om derden in te schakelen indien zij dat voor een juiste uitvoering van de opdracht nodig acht. De keuze van de door Prisonlaw in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Prisonlaw is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

Artikel 8
Iedere aansprakelijkheid van Prisonlaw en haar bestuurders en de voor stichting werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijk-heidsverzekering van de stichting wordt uitbetaald.

Artikel 9
Prisonlaw is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor handelingen of werkzaamheden van de lokale advocaat van de opdrachtgever. Ook heeft Prisonlaw geen enkele bemoeienis met eventuele door de lokale advocaat aan de opdrachtgever in rekening gebrachte kosten voor bijstand in de strafzaak.

Artikel 10
Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar financiële verplichtingen kan Prisonlaw weigeren haar werkzaamheden aan te vangen of kan zij deze opschorten dan wel staken. Prisonlaw is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

Artikel 11
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Prisonlaw is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.