PrisonLAW beëindigt subsidierelatie met het ministerie van Buitenlandse Zaken

PrisonLAW ontvangt sinds 2012 subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het verlenen van juridische bijstand aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland. PrisonLAW heeft deze subsidie aangevraagd om onvermogende gedetineerden te kunnen bijstaan. PrisonLAW heeft besloten om op termijn de subsidierelatie met het ministerie van Buitenlandse Zaken te beëindigen. De reden voor de beëindiging lichten wij hieronder toe.

PrisonLAW wil zich blijven inzetten voor gedetineerden en daarom is uw steun zo belangrijk ga naar www.geef.nl.

PrisonLAW is een onafhankelijke organisatie die primair de juridische belangen van Nederlandse gedetineerden in het buitenland behartigt. Vanuit die rol dient PrisonLAW ervoor te waken niet als verlengstuk van het Ministerie te fungeren.

In de praktijk is gebleken dat in concrete zaken de belangen van de stichting en die van het ministerie uiteen kunnen lopen. Ten gevolge hiervan staan de belangen van de gedetineerden niet meer op de voorgrond en kan de onafhankelijkheid van de stichting niet meer gewaarborgd worden. PrisonLAW betreurt deze situatie zeer en helaas is gebleken dat de situatie, ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe van PrisonLAW, niet is verbeterd. Om genoemde redenen heeft PrisonLAW besloten om de subsidierelatie met het ministerie van Buitenlandse zaken af te bouwen.

De huidige subsidierelatie loopt tot en met december 2019. PrisonLAW zal hierna geen hernieuwd subsidieverzoek indienen. De werkzaamheden van PrisonLAW lopen tot eind 2018 in volle omvang door. Vanaf 2019 zal een begin gemaakt worden met een geleidelijke en verantwoorde afbouw van de gesubsidieerde werkzaamheden. PrisonLAW zal na afbouw van de subsidierelatie de juridische bijstand aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland voortzetten, zij het op beperkte schaal.

Om die bijstand te kunnen blijven verlenen en om het voortbestaan van PrisonLAW zonder subsidie te kunnen garanderen, is uw steun en hulp hard nodig. PrisonLAW wil zich nog altijd blijven inzetten voor gedetineerden zoals zij dit in het verleden heeft gedaan. PrisonLAW heeft dat eerder succesvol gedaan in verschillende zaken, zoals die van de heer Romano van der Dussen. PrisonLAW zal ook andere zaken blijven behandelen, onder andere die van de heer Jaitsen Singh, die al meer dan vierendertig jaar is gedetineerd in de Verenigde Staten. Uw steun en donaties zijn daarom belangrijk. Ga daarom naar de website: www.geef.nl.

U kunt de redenen van de stopzetting van de samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken lezen in dit artikel in de Volkskrant.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

Namens het team van Stichting PrisonLAW

Rachel Imamkhan